อาคาร 11 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1, แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์: 02-205-1777, , ,

แฟกซ์: 02 251 2960