ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ต.สำเริง  สวนทอง ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3

พล.ต.ต.สำเริง  สวนทอง

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พ.ต.อ.ธนู  พวงมณี รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3

พ.ต.อ.ธนู  พวงมณี

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พ.ต.อ.วรากร  อยู่อย่างไท รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3

พ.ต.อ.วรากร  อยู่อย่างไท

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พ.ต.อ.อรรถชาย อรรถตราสิงห์ รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3

พ.ต.อ.อรรถชาย อรรถตราสิงห์

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พ.ต.อ.ประสพชัย เสวกพันธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3

พ.ต.อ.ประสพชัย เสวกพันธุ์

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พ.ต.อ.เสริมพงษ์ กำพุสิริ  รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3

พ.ต.อ.เสริมพงศ์  กำพุสิริ

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓