ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3

พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พ.ต.อ.กมลเดช อนุกูล รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3

พ.ต.อ.กมลเดช อนุกูล

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พ.ต.อ.สมศักดิ์ชัย อมรส่งเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3

พ.ต.อ.สมศักดิ์ชัย อมรส่งเจริญ

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พ.ต.อ.พิทยา การะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3

พ.ต.อ.พิทยา การะเกษ

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พ.ต.อ.อรรถชาย อรรถตราสิงห์ รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3

พ.ต.อ.อรรถชาย อรรถตราสิงห์

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พ.ต.อ.ประสพชัย เสวกพันธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3

พ.ต.อ.ประสพชัย เสวกพันธุ์

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓